Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 11. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne novine 121/17), članka 21. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, članka 4. Pravilnika o radu Agencije za mobilnost i programe Europske unije te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/22), Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) raspisuje Natječaj za radna mjesta:

1. viši stručni savjetnik u Odjelu za tematska područja Okvirnih programa EU, 1 izvršitelj na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
 • četiri (4) godine radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja;
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu;
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina;
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe;
 • informira i savjetuje hrvatske znanstvenike, znanstvene ustanove i druge potencijalne prijavitelje te korisnike o mogućnostima Okvirnih programa EU tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja;
 • surađuje s nacionalnim tijelima i imenovanim predstavnicima nadležnima za Okvirne programe EU kao i nacionalnim državnim i javnim tijelima te EU tijelima, znanstvenim i drugim institucijama;
 • po imenovanju, provodi poslove i zadatke nacionalne osobe za kontakt za Okvirne programe EU za pojedina područja programa te izvršava sve pripadajuće zadatke;
 • po imenovanju, provodi poslove i zadatke člana programskog odbora za Okvirne programe EU sukladno uputama nadležnog ministarstva i Europske komisije;
 • sudjeluje u međunarodnim projektima financiranima iz Okvirnih programa EU za razvoj mreža nacionalnih osoba za kontakt sukladno ugovornim odredbama i drugim uputama;
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih i EU tijela vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela;
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvještava voditelja Odjela;
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada;
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima;
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke;
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi;
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti;
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

2. stručni savjetnik u Odjelu za analizu, evaluaciju i diseminaciju rezultata programa EU, 1 izvršitelj na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja;
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu;
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja složenije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uglavnom samostalno uz primjenu stečenih znanja i vještina;
 • obavlja složenije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe;
 • provodi aktivnosti mreža Eurydice i RAY sukladno ugovornim obvezama i programskim pravilima;
 • prati i obrađuje podatke o sudjelovanju Republike Hrvatske u programima u nadležnosti Agencije;
 • sudjeluje u pisanju publikacija i analitičkih izvještaja (za potrebe izvještavanja EK i ministarstvima ili interne potrebe Agencije);
 • sudjeluje u istraživačko-analitičkim aktivnostima i to na:
  1. razvoju metodoloških rješenja i izradi istraživačkih instrumenata
  2. razvoju sustava praćenja rezultata programa
  3. razvoju indikatora za praćenje ostvarenosti specifičnih i općih ciljeva programa EU
  4. prikupljanju, praćenju i analizi podataka u skladu s potrebama Agencije.
 • priprema odgovore sa statističkim podacima programa EU u nadležnosti Agencije i održava baze upita;
 • obrađuje baze podataka potrebne za praćenje rezultata programa;
 • priprema i vrši nadopunu podataka Agencije na Portalu otvorenih podataka;
 • sudjeluje na pripremi i provedbi evaluacijskih studija i uključivanju korisnika u evaluacijski proces (osiguranje kvalitete podataka);
 • analizira, predlaže i prati indikatore za provedbu programa EU;
 • sudjeluje u planiranju i provedbi kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih aktivnosti;
 • koordinira i pruža podršku u provedbi istraživačkih aktivnosti vanjskih suradnika (stručnjaka);
 • sudjeluje u radnim skupinama zaduženim za praćenje i evaluaciju provedbe programa EU te sustava obrazovanja, mladih i znanosti na nacionalnoj i europskoj razini;
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te EU tijelima;
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvještava voditelja Odjela;
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada;
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima;
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke;
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti;
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

3. stručni suradnik u Odjelu za projektne financije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja ili pripravnik;
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu;
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe;
 • obavlja stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe;
 • sudjeluje u provedbi primarnih kontrola nad korisnicima u svezi s realizacijom projekata i načinom trošenja dodijeljenih financijskih sredstava EU;
 • sudjeluje u računskoj i formalnoj kontroli analize izvješća korisnika i dodatne dokumentacije;
 • sudjeluje u aktivnostima upravljanja rizicima u provedbi programa EU;
 • savjetuje korisnike i radnike Agencije u pitanjima financijske provedbe EU projekata;
 • sudjeluje u pripremi dokumentacije za plaćanje;
 • priprema evidenciju plaćanja;
 • unosi i ažurira podatke u financijsko-računovodstvenim sustavima;
 • sudjeluje u pripremi usklada poslovnih knjiga i lokalnih sustava za praćenje projekata te vrši mjesečno izvješćivanje (ili po potrebi) nadređenim osobama;
 • sudjeluje u preraspodjelama sredstava EU programa;
 • provodi oročenja sredstava EU programa;
 • sudjeluje u praćenju provedbe ugovora s Europskom komisijom u dijelu financijskih podataka;
 • sudjeluje u financijskom planiranju i praćenju programa, mreža, inicijativa i projekata financiranih iz EU sredstava, uključujući dio nacionalnog sufinanciranja, uključujući projekte u kojima Agencija ima ulogu korisnika;
 • obavlja pomoćne i poslove pripreme za financijska izvješća;
 • sudjeluje u pripremi dokumentacije za reviziju;
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te EU tijelima;
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih i EU tijela vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela;
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada;
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima;
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke;
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

4. viši stručni savjetnik u Odjelu za odgoj i opće obrazovanje, 1 izvršitelj na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
 • četiri (4) godine radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja;
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu;
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina;
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe;
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje i korisnike tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja;
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja;
 • priprema i objavljuje informacije o programima EU u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi;
 • obavlja poslove vezane uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika;
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti;
 • vodi postupak prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije;
 • sudjeluje u postupku dodjele financijske potpore;
 • sudjeluje u pripremi i izdaje ugovore o dodjeli financijske potpore te prati njihovo izvršenje;
 • sudjeluje u provedbi primarnih kontrola nad korisnicima u svezi s realizacijom projekata i načinom trošenja dodijeljenih financijskih sredstava;
 • obavlja analize izvješća korisnika;
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te EU tijelima, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama;
 • provodi mreže, inicijative i projekte EU sukladno ugovornim odredbama i drugim uputama;
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih i EU tijela vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela;
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvještava voditelja Odjela;
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada;
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima;
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke;
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi;
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnost;
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

5. stručni suradnik u Odjelu za analizu, evaluaciju i diseminaciju rezultata programa EU, 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. prosinca 2027., radi povećanja opsega poslova Agencije

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja ili pripravnik;
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu;
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe;
 • obavlja stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe;
 • obavlja stručne i administrativne poslove Odjela;
 • priprema pozivna pisma, dopise, dokumente, prezentacije iz nadležnosti Odjela;
 • pruža administrativnu i stručnu podršku organizaciji informativno-promotivnih aktivnosti;
 • vodi evidenciju o distribuciji informativnih i promotivnih artikala Agencije;
 • sudjeluje u pripremi i izradi informativno- promotivnih materijala za potrebe Agencije;
 • sudjeluje u praćenju godišnjeg plana nabave za usluge grafičkog oblikovanja, tiskane i promotivne materijale te usluge prijevoda i obrade teksta;
 • prikuplja ponude za potrebne robe i usluge;
 • sudjeluje u identifikaciji primjera dobrih praksi te diseminaciji rezultata financiranih projekata;
 • priprema i objavljuje sadržaje na mrežnim stranicama Agencije, Facebook profilima i ostalim online sadržajima;
 • osigurava sukladnost s pravilima Europske komisije vezano za vizualni identitet programa EU te savjetuje radnike Agencije i korisnike o primjeni pravila vizualnog identiteta;
 • sudjeluje u organizaciji prijevoda, lekture i nakladništva materijala za potrebe Agencije;
 • surađuje s predstavnicima sredstava javnog priopćavanja te priprema objave za medije;
 • sudjeluje u sustavnom i usklađenom predstavljanju Agencije i programa u nadležnosti prema javnosti;
 • prati medijske objave vezane uz područje djelatnosti Agencije i sudjeluje u analizi njihove učestalosti te temeljem toga izrađuje preporuke za poboljšanje odnosa s medijima;
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te EU tijelima;
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih i EU tijela vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela;
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada;
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima;
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke;
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

6. viši stručni savjetnik u Odjelu za tematska područja Okvirnih programa EU, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
 • četiri (4) godine radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja;
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu;
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina;
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe;
 • informira i savjetuje hrvatske znanstvenike, znanstvene ustanove i druge potencijalne prijavitelje te korisnike o mogućnostima Okvirnih programa EU tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja;
 • surađuje s nacionalnim tijelima i imenovanim predstavnicima nadležnima za Okvirne programe EU kao i nacionalnim državnim i javnim tijelima te EU tijelima, znanstvenim i drugim institucijama;
 • po imenovanju, provodi poslove i zadatke nacionalne osobe za kontakt za Okvirne programe EU za pojedina područja programa te izvršava sve pripadajuće zadatke;
 • po imenovanju, provodi poslove i zadatke člana programskog odbora za Okvirne programe EU sukladno uputama nadležnog ministarstva i Europske komisije;
 • sudjeluje u međunarodnim projektima financiranima iz Okvirnih programa EU za razvoj mreža nacionalnih osoba za kontakt sukladno ugovornim odredbama i drugim uputama;
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih i EU tijela vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela;
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvještava voditelja Odjela;
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada;
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima;
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke;
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi;
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti;
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

7. stručni savjetnik u Odjelu za projektno računovodstvo, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja;
 • znanje engleskoga jezika u govoru i pismu;
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja složenije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uglavnom samostalno uz primjenu stečenih znanja i vještina;
 • obavlja složenije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe;
 • savjetuje korisnike i radnike Agencije u pitanjima računovodstvene provedbe EU projekata;
 • vrši izračun financijskog kapaciteta za projektne prijavitelje;
 • vrši obračun i isplate stipendija i doprinosa za zdravstveno osiguranje za stipendiste;
 • sudjeluje u aktivnostima računovodstvenog poslovanja Agencije;
 • priprema dokumentaciju i podatke za izradu financijskog plana Agencije;
 • sudjeluje u praćenju izvršenja financijskog plana Agencije;
 • priprema podatke za izradu plana nabave za svaku proračunsku godinu;
 • unosi podatke u financijsko računovodstvene sustave i sustav državne riznice;
 • unosi podatke za knjiženje;
 • unosi podatke u glavnu knjigu;
 • evidentira poslovne promjene;
 • kontrolira suštinsku, računsku i formalnu ispravnost dokumentacije iz područja materijalno-financijskog poslovanja;
 • priprema podatke i dokumentaciju za sve vrste isplata iz svih izvora financiranja, uključujući EU sredstva;
 • prikuplja i obrađuje podatke za izvješća o financijskom poslovanju Agencije, uključujući financijske izvještaje prema Europskoj komisiji;
 • usklađuje stanje prenesenih sredstava i obveza iz svih izvora financiranja na kraju obračunskog razdoblja sa sustavom riznice;
 • sudjeluje u pripremi dokumentacije u svrhu zakonodavstva vezanog za fiskalnu odgovornost;
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te EU tijelima;
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvještava voditelja Odjela;
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada;
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima;
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke;
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti;
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

8. stručni savjetnik u Odjelu za obrazovanje odraslih, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja;
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu;
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja složenije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uglavnom samostalno uz primjenu stečenih znanja i vještina;
 • obavlja složenije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe;
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje i korisnike tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja;
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja;
 • priprema i objavljuje informacije o programima EU u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi;
 • obavlja poslove vezane uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika;
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti;
 • vodi postupak prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije;
 • sudjeluje u postupku dodjele financijske potpore;
 • sudjeluje u pripremi i izdaje ugovore o dodjeli financijske potpore te prati njihovo izvršenje;
 • sudjeluje u provedbi primarnih kontrola nad korisnicima u svezi s realizacijom projekata i načinom trošenja dodijeljenih financijskih sredstava;
 • obavlja analize izvješća korisnika;
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te EU tijelima, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama;
 • provodi mreže, inicijative i projekte EU sukladno ugovornim odredbama i drugim uputama;
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih i EU tijela vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela;
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvještava voditelja Odjela;
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada;
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima;
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke;
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti;
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

9. stručni suradnik u Odjelu za odgoj i opće obrazovanje, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja ili pripravnik;
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu;
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe;
 • obavlja stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe;
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje i korisnike tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja;
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja;
 • priprema i objavljuje informacije o programima EU u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi;
 • obavlja poslove vezane uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika;
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti;
 • sudjeluje u postupku prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije;
 • sudjeluje u postupku dodjele financijske potpore;
 • sudjeluje u pripremi i izdavanju ugovora o dodjeli financijske potpore te njihovom praćenju;
 • sudjeluje u provedbi primarnih kontrola nad korisnicima u svezi s realizacijom projekata i načinom trošenja dodijeljenih financijskih sredstava;
 • obavlja analize izvješća korisnika;
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te EU tijelima, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama;
 • sudjeluje u provedbi mreža, inicijativa i projekata EU sukladno ugovornim odredbama i drugim uputama;
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih i EU tijela vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela;
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada;
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima;
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke;
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017 i 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti (neovisno o dokumentaciji dostavljenoj na ranijim natječajima):

 1. životopis, na engleskom i hrvatskom jeziku, u najnovijoj verziji Europass životopisa iz 2020. u .pdf formatu (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/),
 2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta,
 3. presliku osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
 4. presliku dokaza o stečenoj razini visokog obrazovanja (preslika diplome; uz inozemne obrazovne kvalifikacije dokaz o provedenom postupku priznavanja u svrhu zapošljavanja),
 5. potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i na kojoj razini obrazovanja (e-radna knjižica),
 6. presliku uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

U motivacijskom pismu treba jasno obrazložiti motivaciju i interes za prijavljeno radno mjesto. U slučaju prijave na više radnih mjesta, zasebno motivacijsko pismo podnosi se za svako prijavljeno radno mjesto uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta, a ostala natječajna dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku.

Kao radni staž za određeno radno mjesto priznaje se onaj radni staž evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na traženoj razini obrazovanja i odgovarajućim poslovima (e-radna knjižica). Kao dokaz o radnom stažu neće biti priznate druge potvrde koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje iz kojih nije vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i razina obrazovanja odnosno iz kojih nisu vidljive prijave na mirovinsko osiguranje.

Dokumenti na drugom jeziku osim hrvatskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od strane sudskog tumača.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani u daljnji natječajni postupak koji se sastoji od pisanog testiranja i selekcijskog/ih razgovora (jedan ili dva kruga razgovora). Između dana pozivanja i dana testiranja mora proteći najmanje 5 dana.

Pisano testiranje uključuje i psihologijsko testiranje. Kandidati koji su pristupili psihologijskom testiranju Agencije za mobilnost i programe Europske unije unatrag 12 mjeseci računajući od dana raspisivanja ovog natječaja u Narodnim novinama, neće se uputiti na ponovno psihologijsko testiranje, već će im se priznati rezultati posljednjeg psihologijskog testiranja.

Na temelju rezultata testiranja i selekcijskih razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se nakon objave u Narodnim novinama zaključno s 30.6.2022. godine:

 • putem e-mail adrese: croatia@antal.com (predmet: natječaj, ime, prezime – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta)
 • osobno ili poštom na adresu:

Auris Holt d.o.o. – Antal international Network - Croatia
Visočička 11
10 000 Zagreb

s naznakom “Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane telefaksom, neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je zaprimljena (putem e-mail adrese za prijavu, osobno ili poštom) prije ili na zadnji dan roka, a ako je poslana preporučenom poštom, dan predaje pošti smatra se danom zaprimanja.

O obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na https://ampeu.hr/o-nama/obrada-osobnih-podataka.