Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Pravo na prigovor

A. Prigovori protiv odluke o dodjeli bespovratnih sredstava te odluke o dodjeli Erasmus akreditacije/ESS oznake kvalitete

Podnositelji projektnih prijedloga i prijave za dodjelu Erasmus akreditacije/ESS oznake kvalitete imaju pravo izjaviti prigovor protiv odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, odluke o dodjeli Erasmus akreditacije te odluke o dodjeli oznake kvalitete u okviru programa Europske snage solidarnosti.

Prigovor se podnosi pisanim putem, neposredno Agenciji, preporučenom poštom ili e-poštom na adresu: prigovori@ampeu.hr u roku od 30 kalendarskih dana od dana primitka Obavijesti o rezultatima poziva.

Prigovor mora sadržavati:

 • naziv podnositelja prigovora
 • adresu (ulica i broj), poštanski broj i mjesto
 • adresu elektroničke pošte
 • ime i prezime zakonskog zastupnika organizacije odnosno predstavnika neformalne skupine mladih, naznaku funkcije
 • naznaku odluke protiv koje se prigovor podnosi
 • obrazloženje (razloge zbog kojih se prigovor podnosi)
 • dokaze kojima podnositelj prigovora potkrepljuje činjenične navode iz prigovora
 • pečat/štambilj pravne osobe u čije se ime podnosi prigovor (ako ga koristi u poslovanju) i potpis osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prigovora.

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke.

O prigovoru protiv navedenih odluka odlučuje ravnatelj Agencije, na prijedlog Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima, u roku 15 radnih dana od dana primitka prigovora. U slučaju da Agencija zatraži dopunsko očitovanje u pisanom obliku, prijedlog odluke o prigovoru Agencija mora donijeti najkasnije u roku 15 radnih dana od dana primitka dopunskog očitovanja, odnosno isteka roka za dostavu dopunskog očitovanja.

B. Prigovori protiv ostalih odluka Agencije, na rezultate analize završnog izvješća, obustavu plaćanja, nalaze nadzornih posjeta i dr.

Korisnici imaju pravo izjaviti prigovor na rezultate evaluacije privremenih i/ili završnih izvješća, rezultate nadzornih posjeta, odluku o obustavi isplate i sve druge odluke ili utvrđenja Agencije koji imaju utjecaj na konačan iznos bespovratnih sredstava i druga prava korisnika.

U takvim slučajevima, prigovor se dostavlja na način i u roku navedenom u aktu na koji se prigovor podnosi.

Prigovor mora sadržavati:

 • naziv podnositelja prigovora
 • adresu (ulica i broj), poštanski broj i mjesto
 • adresu elektroničke pošte
 • ime i prezime zakonskog zastupnika organizacije odnosno predstavnika neformalne skupine mladih, naznaku funkcije
 • naznaku odluke protiv koje se prigovor podnosi
 • obrazloženje (razloge zbog kojih se prigovor podnosi)
 • dokaze kojima podnositelj prigovora potkrepljuje činjenične navode iz prigovora
 • pečat/štambilj pravne osobe u čije se ime podnosi prigovor (ako ga koristi u poslovanju) i potpis osobe ovlaštene za zastupanje podnostelja prigovora.

O prigovoru protiv navedenih odluka odlučuje ravnatelj Agencije.